Shared Flow

Created by Eric Smit

Ganglicht auto aan 1 Created by Eric Smit
When...
Gang sensor De bewegingsmelder gaat aan
And...
CountDown Zandloper loopt Ganglicht
Then...
CountDown Stop countdown timer Ganglicht