Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Test ring
Wenn...
Voordeur De bewegingsmelder gaat aan
Dann...
Face++ snapshot Search faces Wesley
Face++ snapshot Search faces Wesley nach 1 Sekunden
Face++ snapshot Search faces Wesley nach 2 Sekunden
Face++ snapshot Search faces Wesley nach 3 Sekunden
Face++ snapshot Search faces Wesley nach 5 Sekunden