Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Badkamer aan
Wenn...
Badkamer Sensor De bewegingsmelder gaat aan
Dann...
Licht Badkamer1 Zet aan
Licht Badkamer2 Zet aan
Licht Badkamer3 Zet aan