Homey Pro (Early 2023) ist jetzt mit frühzeitigem Zugang verfügbar

Shared Flow

Gang Lamp Uit
Als...
CountDown Zandloper leeg Gang
Dan...
Gang lamp Zet relatief dim-niveau -100% gedurende 30 seconden