Logica_heimdall_variable
When...
Logica Iemand thuis is veranderd
And...
Logica Iemand thuis is kleiner dan 1
Then...
Logica Zet Iedereen weg naar yes
else
Logica Zet Iedereen weg naar no